The President's visit to factory

بازدید رئیس جمهور از کارخانه

دکتر حسن روحانی ،رئیس جمهوری ایران 15 مردادماه 1394 با هیئت همراه به شهرک بهسازی صنایع چوبی ایران واقع در احمد آباد مستوفی اسلامشهر از کارخانه مینیاتور بازدید به عمل آوردند. طی بازدید به عمل آمده و با توجه به توضیحات کارشناسان و مدیران این مجموعه در رابطه با پتانسیل و قدرت گروه صنعتی-بازرگانی مینیاتور، ایشان وعده همکاری بیشتر با چنین مجموعه هایی را دادند.